BELEIDSPLAN 2013-2018

 

De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum heeft als doel het Genootschap “Oud Katwijk”  te ondersteunen voorzover de activiteiten van deze vereniging zich richten op het Katwijks Museum. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven van sponsor- en andere gelden en het verlenen van bijdragen ten behoeve van de verwervings van kunstwerken en het organiseren van exposities binnen het Katwijks Museum.

 

Bij de beoordeling van aanvragen voor aankoop van kunststukken door het genootschap voert de stichting een onafhankelijk beleid ten opzichte van dat van het genootschap. Het bestuur van de stichting wenst zelf te bepalen voor welke kunststukken en voor welk bedrag een bijdrage in de kosten door de stichting wordt gegeven. De gesubsidiëerde kunststukken moeten passen in de doelstelling van het genootschap, namelijk het verder verbeteren van het inzicht in de historie van Katwijk en het vergroten van het historisch besef van de Katwijkse bevolking. De kunststukken moeten aan kwaliteitseisen voldoen.

 

Bij het verwerven van sponsorgelden streeft het bestuur naar het realiseren van een evenwichtige inkomensstroom. Daartoe zijn met natuurlijke personen (vrienden) en ondernemingen (sponsors) overeenkomsten gesloten om gedurende een aantal jaren een periodieke bijdrage aan het museum te verstrekken. Een beleidsvoornemen is met natuurlijke personen gesloten bijdrage-overeenkomsten om te zetten in lijfrente-overeenkomsten om daarmee de continuïteit van de inkomende geldstroom van de stichting zo lang mogelijk te stabiliseren. Voorts is het streven het aantal vrienden en sponsors gedurende de beleidsperiode geleidelijk uit te breiden. Het streven is de jaarlijks binnenkomende bijdragen volledig in het kader van de doelstelling van de stichting te besteden. Van enige vermogensvorming zal slechts gedurende een korte periode sprake van zijn wanneer de kasstromen van inkomsten en uitgaven in een kalenderjaar niet met elkaar matchen.

 

De band met de vrienden en sponsors zal worden onderhouden door het jaarlijks organiseren van een bijeenkomst waarin onder meer door het museum de met hulp van de stichting verkregen kunststukken zullen worden getoond en toegelicht.

 

Katwijk, 1 november 2013