BESTUURSVERSLAG 2017

De baten zijn in het verslagjaar met 20% toegenomen. Deze kwamen uit op € 33.570. De stijging is met name toe te schrijven aan incidentele giften betrekking hebbende op een legaat en een fundraising ter gelegenheid van een receptie.

Gedurende 2017 ondersteunde de stichting het Genootschap ‘Oud Katwijk’ met € 31.400 en maakte daardoor de aankoop van zeven kunstwerken mogelijk. Het meest aansprekende kunstwerk was het schilderij ‘Werklieden met paard en wagen’ van Gregor von Bochmann, waaraan voor de aankoop € 18.060 werd bijgedragen.

Het bestuur kwam een keer bijeen. Tijdens de jaarvergadering werd de jaarrekening en het jaarverslag over 2016 vastgesteld. In de vacature als bestuurslid van de heer j. van Duijvenbode heeft de heer Arie van Egmond zich bereid verklaard de heer Van Duijvenbode op te volgen. Arie vervult thans de rol van penningmeester

In 2017 is een beperkte toename van het aantal vrienden te bespeuren. Daardoor kon het aantal bedankende vrienden worden gecompenseerd met nieuwe toetredingen. Het bestuur bereidt maatregelen voor om het aantal sponsors en vrienden verder uit te breiden. Wellicht is de gunstige conjuncturele ontwikkeling daarbij behulpzaam.

Katwijk, mei 2018

Het bestuur

 

STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM