STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM
         
           
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
         
           
   
BALANS 2020
     
           
Bezittingen     Boekjaar   Vorig jaar
           
Vorderingen     0   1.500,00
Liquide middelen
    25.422,60   29.034,10
      25.422,60   30.534,10
           
Schulden          
           
Eigen Vermogen
    25.422,60   30.534,10
      25.422,60   30.534,10
           
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
       
           
Baten     Boekjaar   Vorig jaar
           
Bijdragen sponsors
    12.100,00   11.750,00
Bijdragen Vrienden
    6.600,00   5.900,00
Bijdragen Lijfrenten
    6.300,00   6.300,00
Buitengewone baten
    1.850,00   2.315,00
      26.850,00   26.265,00
           
Lasten          
           
Donatie kunstobjecten
    30.535,55   34.694,30
Afboeking vordering
    200,00   100,00
Bankkosten     124,20   119,39
Algemene kosten
    1.101,75   1.044,30
      31.961,50   35.957,99
           
Nadelig/Voordelig resultaat
    -5.111,50   9.692,99
           
           

 

TOELICHTING BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
           
             
ALGEMEEN
           
             
De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is op 15 augustus 2001 opgericht.
           
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de te
           
Katwijk gevestigde vereniging Genootschap "Oud Katwijk".
           
Op 17 mei 2008 is door de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende
           
Instelling (ANBI) toegekend, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008.
           
             
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling
           
van het resultaat.
           
             
De vorderingen, overige bezittingen en schulden worden gewaardeerd
           
tegen de nominale waarde.
           
             
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben,
           
daarbij rekening houdend met de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
           
             
Vorderingen
           
      Boekjaar   Vorig jaar  
             
Nog te vorderen van Vrienden
    0,00   300,00  
Nog te vorderen van Lijfrenten
    0,00   200,00  
Nog te vorderen van Sponsors
    0,00   1.000,00  
             
Eigen Vermogen
           
             
Stand begin boekjaar
      30.534,10    
Voordelig resultaat boekjaar
      -5.111,50    
Stand per 31 december 2020
      25.422,60    
             
             
Bijdragen voor aankoop kunstobjecten
           
             
Bijdrage Schilderij Jan van Goyen
          15.000,00
Aankoop gravure Max Libermann
          363,55
Aankoop schilderijen G.A.L. Munthe:, "Vroeg in de ochtend"
           
"Vroeg in de ochtend"
        4.000,00  
"Awaiting the return of the fishing boats"
        3.000,00  
        opgeld 2.072,00 9.072,00
             
Aanjoop sculptuur C. Meunier, "De schuitjager van Katwijk"
        5.000,00  
    22% Verkoopkosten   1.100,00 6.100,00
        Totaal   30.535,55
             
Bijzondere baten
           
             
Schenking Lion's Club Katwijk, "Ondersteuning Coronatijd"
        1.000,00  
Supp. Verg. Quick Boys, "Gebruik Museum Presentatiegids"
        500,00  
Diverse giften
        350,00  
          1.850,00