STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM  
           
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015  
           
    BALANS 2015      
           
Bezittingen Boekjaar   Vorig jaar  
           
Vorderingen 1.500,00   300  
Liquide middelen 36.013,60   15.758,54  
      37.513,60   16.058,54
           
Schulden   Boekjaar   Vorig jaar
           
Jubileumfonds 21.475,00   10.250,00  
Vooruitontvangen 350      
Eigen Vermogen 15.688,60   5.808,54  
      37.513,60   16.058,54
           
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015  
           
Baten     Boekjaar   Vorig jaar
           
Bijdragen sponsors 13.650,00   13.600,00  
Bijdragen Vrienden 5.400,00   5.800,00  
Bijdragen Lijfrenten  2.600,00   2.100,00  
Bijdragen Jubileumfonds 1.225,00        
Schenkingen     50  
      22.875,00   21.550,00
           
Lasten          
           
Aankoop kunstobjecten 0   6.710,00    
Afschrijving vorderingen 2014 300        
Reservering Jubileumfonds 11.225,00   10.000,00    
Representatiekosten 540      
Bankkosten 124,11      
Algemene kosten 805,83   806  
      12.994,94   17.516,00
           
Voordelig resultaat 9.880,06   4.034,00