STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM
           
             
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
           
             
   
BALANS 2019
       
             
Bezittingen     Boekjaar   Vorig jaar  
             
Vorderingen     1.500,00   100,00  
Liquide middelen     29.034,10   40.127,09  
      30.534,10   40.227,09  
             
Schulden            
             
Eigen Vermogen     30.534,10   40.227,09  
      30.534,10   40.227,09  
             
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
         
             
Baten     Boekjaar   Vorig jaar  
             
Bijdragen sponsors     11.750,00   11.150,00  
Bijdragen Vrienden     5.900,00   5.300,00  
Bijdragen Lijfrenten     6.300,00   6.100,00  
Opbrengst sponsordiner
    0,00   4.000,00  
Buitengewone baten     2.315,00   4.250,00  
      26.265,00   30.800,00  
             
Lasten            
             
Donatie kunstobjecten
    34.694,30   960,00  
Afboeking vordering     100,00   100,00  
Kosten sponsordiner     0,00   1.636,39  
Bankkosten     0,00   110,32  
Algemene kosten     1.163,69   118,70  
      35.957,99   2.925,41  
             
Nadelig/Voordelig resultaat
    9.692,99   27.874,59