TOELICHTING BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020    
               
ALGEMEEN            
               
De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is op 15 augustus 2001 opgericht.    
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de te     
Katwijk gevestigde vereniging Genootschap "Oud Katwijk".      
Op 17 mei 2008 is door de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende    
Instelling (ANBI) toegekend, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008.    
               
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling     
van het resultaat.            
               
De vorderingen, overige bezittingen en schulden worden gewaardeerd     
tegen de nominale waarde.          
               
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben,    
daarbij rekening houdend met de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.    
               
Vorderingen            
      Boekjaar   Vorig jaar    
               
Nog te vorderen van Vrienden 0,00   300,00    
Nog te vorderen van Lijfrenten 0,00   200,00    
Nog te vorderen van Sponsors 0,00   1.000,00    
               
Eigen Vermogen            
               
Stand begin boekjaar            30.534,10      
Voordelig resultaat boekjaar            -5.111,50      
Stand per 31 december 2020          25.422,60      
               
               
Bijdragen voor aankoop kunstobjecten        
               
Bijdrage Schilderij Jan van Goyen                   15.000,00  
Aankoop gravure Max Libermann                          363,55  
Aankoop schilderijen G.A.L. Munthe:, "Vroeg in de ochtend"      
"Vroeg in de ochtend"                    4.000,00    
 "Awaiting the return of the fishing boats"                3.000,00    
         opgeld               2.072,00                9.072,00                              -  
               
Aanjoop sculptuur C. Meunier, "De schuitjager van Katwijk"              5.000,00    
    22% Verkoopkosten                1.100,00                6.100,00  
        Totaal               30.535,55  
               
Bijzondere baten            
               
Schenking Lion's Club Katwijk, "Ondersteuning Coronatijd"              1.000,00    
Supp. Verg. Quick Boys, "Gebruik Museum Presentatiegids"                  500,00    
Diverse giften                        350,00    
                       1.850,00