BESTUURSVERSLAG 2012

De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum ondervindt evenals de gehele Nederlandse samenleving de nadelige invloed van de economische malaise. Voor de stichting leidde dit ertoe dat enkele sponsors en vrienden hun relatie met de stichting moesten beëindigen. Door nieuwe toetredingen bleven per saldo de baten van sponsors en vrienden gelijk. In het verslagjaar werd met een nieuwe groep vrienden gestart die in de vorm van een lijfrente bijdragen. Velen van deze groep betaalden al eerder een lijfrente, maar door verschuiving van de vervaldag werd hun bijdrage eerst in het verslagjaar verantwoord.. De totale baten gaven daardoor een stijging van ongeveer 10% te zien.

De schenkingen aan het Genootschap ‘Oud Katwijk’ halveerden ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dit was een gevolg van de besteding van het in het jaar daarvoor opgelopen eigen vermogen. Een tijdelijk hoog eigen vermogen kan ontstaan doordat er tijdelijk geen betaalbare kunstwerken op de markt aangeboden worden die voldoen aan de kwaliteitseisen van het genootschap. Een lijst van meegefinancierde kunstwerken is in de toelichting van de jaarrekening vermeld.

Het bestuur kwam tweemaal bijeen. Tijdens de voorjaarsvergadering werd de jaarrekening over 2011 vastgesteld en tijdens de najaarsvergadering werd. de actuele financiële positie besproken. Tijdens beide bijeenkomsten waren de ingediende verzoeken voor een bijdrage onderwerp van bespreking. De samenstelling van het bestuur onderging gedurende het verslagjaar geen wijziging.

De reeds hiervoor gememoreerde financiële malaise heeft bij het bestuur tot zorgen geleid. De verwachting is dat de baten zullen teruglopen. Het zal moeilijk zijn opzeggingen met nieuwe vrienden en sponsors te compenseren. Toch ziet het bestuur de toekomstige ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Katwijk, 1 november 2013

Het bestuur

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334