BESTUURSVERSLAG 2013


De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum ondervindt evenals de gehele Nederlandse samenleving nog steeds de nadelige invloed van de economische malaise. 
Voor de stichting leidde dit ertoe dat opnieuw enige sponsors en vrienden hun relatie met de stichting moesten beëindigen. 
Ondanks nieuwe toetredingen resulteerde dit per saldo in een daling van de baten van sponsors en vrienden. 
 

De bijdragen aan het Genootschap ‘Oud Katwijk’ bedroegen € 24.300. Daarmee werd het genootschap weer in staat gesteld de collectie van het museum met enige aansprekende kunstwerken te versterken. Een lijst van gesponsorde kunstwerken is in de toelichting van de jaarrekening vermeld.
 

Het bestuur kwam tweemaal bijeen. Tijdens de voorjaarsvergadering werd de jaarrekening over 2012 vastgesteld en tijdens de najaarsvergadering werd. de actuele  financiële positie besproken. Tijdens beide bijeenkomsten waren ontvangen verzoeken om een bijdrage onderwerp van bespreking. Tussentijds werden over verzoeken om een bijdrage door middel van een schriftelijke raadpleging een besluit genomen. De samenstelling van het bestuur onderging gedurende het verslagjaar geen wijziging.


De stichting heeft de status van ANBI-instelling. Deze status biedt de vrienden de mogelijkheid om op een fiscaal vriendelijke manier de stichting te steunen. Faciliteiten leiden echter ook tot verplichtingen. Zo is met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke verplichting tot stand gekomen om de jaarrekening en het jaarverslag van een stichting met ANBI-status in een website te publiceren. Inmiddels heeft de stichting deze stukken over 2012 reeds op deze wijze gepubliceerd. Dit geldt eveneens voor het thans geldende meerjarenbeleidsplan.


Het bestuur spreekt de hoop uit dat het economisch getij in die mate zal keren dat weer nieuwe sponsors bereid zullen worden gevonden om een bijdrage aan de stichting te geven. 


Katwijk, 12 mei 2014 


Het bestuur

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334