BESTUURSVERSLAG 2014

Nadat gedurende afgelopen jaren het aantal sponsors en vrienden enigszins was teruggelopen, is het verslagjaar te karakteriseren als een jaar van stabilisatie. Wij hopen dat thans een keerpunt is bereikt en dat de komende tijd het aantal begunstigers weer een stijgende kan laten zien.  

De bijdragen aan het Genootschap ‘Oud Katwijk’ bedroegen € 21.550. Gedurende het afgelopen jaar werd voor de aankoop door het Genootschap ‘Oud Katwijk’ van het schilderij ‘Paardenkarren aan het strand’ van de kunstenaar Farasyn een bijdrage versterkt van € 6.710.

Op 1 januari 2016 zal het 50 jaar geleden zijn dat het Genootschap ‘Oud Katwijk’ werd opgericht. Om aan het genootschap een blijvende herinnering aan dit feit te geven, heeft het bestuur besloten te trachten een kunstwerk gemaakt in Katwijk tijdens de zeventiende eeuw aan het genootschap te schenken. Hiervoor is in 2014 en zal in 2015 en 2016 steeds € 10.000 aan een fonds worden toegevoegd. Daarnaast zal getracht worden bij derden gelden in te zamelen. Een probleem is dat een dergelijk schilderij zeldzaam is en bovendien moeilijk zal zijn te bemachtigen. Indien dit niet lukt, zal het bestuur een aansprekend schilderij uit een andere periode trachten te verwerven. De voorziening die voor dit doel is gevormd, bedroeg ultimo 2014 € 10.250.

Het bestuur kwam tweemaal bijeen. Tijdens de voorjaarsvergadering werd de jaarrekening over 2013 vastgesteld en tijdens de najaarsvergadering werd. de actuele  financiële positie besproken. In het afgelopen jaar trad de heer G. van Kruistum af als bestuurslid. Aangezien de heer Van Kruistum de rol van penningmeester vervulde, is het bestuurslid J. van Duijvenbode gevraagd deze rol te gaan vervullen. Deze was daartoe bereid. Een nieuw bestuurslid is nog niet tot het bestuur toegetreden.

De stichting heeft de status van ANBI-instelling. Deze status biedt de vrienden de mogelijkheid om op een fiscaal vriendelijke manier de stichting te steunen. Faciliteiten leiden echter ook tot verplichtingen. Zo is met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke verplichting tot stand gekomen om de jaarrekening en het jaarverslag van een stichting met ANBI-status in een website te publiceren. Dit geldt eveneens voor het thans geldende meerjarenbeleidsplan.

Het bestuur spreekt de hoop uit dat het economisch getij zal verbeteren en spreekt de hoop uit dat weer nieuwe sponsors bereid zullen worden gevonden om in continuïteit een bijdrage aan de stichting te geven. 

Katwijk, 23 juni 2015 

Het bestuur

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334