BESTUURSVERSLAG 2015

Nadat gedurende afgelopen jaren het aantal sponsors en vrienden enigszins was teruggelopen, zijn in het verslagjaar de gebruikelijke baten stabiel gebleven. Wel zij vermeld dat een bijzondere bate ad € 1225is verkregen ter financiering van een jubileumgeschenk voor het Genootschap ‘Oud Katwijk’. Op 1 januari 2016 was het namelijk vijftig jaar geleden dat genootschap werd opgericht. Zoals reeds vermeld in het jaarverslag 2014 is besloten aan het genootschap een blijvende herinnering aan dit feit te geven. Het  bestuur heeft daarom besloten te trachten een kunstwerk te verwerven dat in Katwijk tijdens de zeventiende eeuw is gemaakt. Hiervoor is in 2014 en zal in 2015 en 2016 steeds € 10.000 aan een fonds worden toegevoegd. Daarnaast zal getracht worden bij derden gelden in te zamelen. Een probleem is dat een dergelijk schilderij zeldzaam is en bovendien moeilijk zal zijn te bemachtigen. Indien dit niet lukt, zal het bestuur een aansprekend schilderij uit een andere periode trachten te verwerven. De voorziening die voor dit doel is gevormd, bedroeg ultimo 2015 € 21.475.

Gedurende het afgelopen jaar kwamen minder kunstwerken voor de aankoop door het Genootschap ‘Oud Katwijk’ beschikbaar. Het genootschap kon de aankopen in het verslagjaar zelf financieren. Een bijdrage aan het genootschap bleef daardoor achterwege.

Het bestuur kwam een keer bijeen. Tijdens de voorjaarsvergadering werd de jaarrekening over 2014 vastgesteld. In de vacature van de heer G. van Kruistum af als bestuurslid was per einde boekjaar nog niet voorzien. Inmiddels heeft de heer Gert Zwaan zich bereid verklaart de ontstane vacature te vervullen. 

De stichting heeft de status van ANBI-instelling. Deze status biedt de vrienden de mogelijkheid om op een fiscaal vriendelijke manier de stichting te steunen. Faciliteiten leiden echter ook tot verplichtingen. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke verplichting tot stand gekomen om de jaarrekening en het jaarverslag van een stichting met ANBI-status in een website te publiceren.  

Het bestuur spreekt de hoop uit dat het economisch getij zal verbeteren en spreekt de hoop uit dat weer nieuwe sponsors bereid zullen worden gevonden om in continuïteit een bijdrage aan de stichting te geven.

Katwijk, 4 april 2016

Het bestuur

 

 

 

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334