Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum  
           
           
Jaarrekening 2012      
           
           
Balans per 31 december 2012    
    Boekjaar Vorig jaar
Bezittingen    
           
Vorderingen 1   1,6  
Liquide middelen 4,118   3,424  
    ------------- -------------
    5,118   5,024  
Schulden        
           
Kortlopende schulden en overlopende passiva 0   0  
    ------------- -------------
Eigen Vermogen 5,118   5,024  
    ======== ========
           
           
Staat van Baten & Lasten 2012    
    Boekjaar Vorig jaar
Baten      
           
Bijdragen sponsors 17,8   18,45  
Bijdragen vrienden 5,65   3,646  
Lijfrenten 2,1      
    ------------- -------------
    25,55   22,096  
Lasten          
           
Bijdragen voor aankoop kunstobjecten 22,958   46,514    
Boeken 'Katwijk in de Schilderkunst' 560    
Algemene kosten 2,498   134    
  --------- 25,456 ------------ 47,208  
    ------------- -------------
Resultaat uit activiteiten 94   -25,112  
Rentebaten minus -lasten 0   0  
    ------------- -------------
Resultaat 94   -25,112  
    ====== ======
           
Toelichting        
           
         
           
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
           
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid. De overige bezittingen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, daarbij
rekening houdend met de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
           
Vorderingen (vorig jaar)    
       
Nog te vorderen van vrienden 500 100      
Nog te vorderen van sponsors 1,5 3,5      
  -------- --------      
  2 3,6      
Voorziening wegens oninbaarheid 1 2      
  -------- --------      
  1 1,6      
  ===== =====      
           
Eigen vermogen        
         
Stand begin boekjaar   5,174  
Verschil in post liquide middelen ultimo 2011 -150  
Resultaat boekjaar   94  
        ---------  
Stand einde boekjaar   5,118  
        =====  
           
Bijdragen voor aankoop kunstobjecten  
           
Betaalde bijdragen aan het Genootschap 'Oud Katwijk' voor aankoop kunstwerken:
Schilderij van J.H.B. Koekkoek 7,467  
Bijdrage voor de aankoop van sieraden-collectie Wagenaar 6    
Bijdrage inzake aankoop Hargesheijmer & Gunther 992    
Schilderij van Chemische Fabriek Van Dorp 2,5  
Schilderij Van der Plaskade van Anton Kiersch 3  
Pentekening van C.A. Smit-Evers 3  
        ---------  
Per saldo ten laste van het resultaat 22,959  
        =====  

 

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334