Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum  
           
           
Jaarrekening 2013        
           
           
Balans per 31 december 2013      
    Boekjaar   Vorig jaar  
Bezittingen      
           
Vorderingen   100   1  
Liquide middelen 1,675   4,118  
    -------------   -------------  
    1,775   5,118  
Schulden          
           
Kortlopende schulden en overlopende passiva 0   0  
    -------------   -------------  
Eigen Vermogen 1,775   5,118  
    ========   ========  
           
           
Staat van Baten & Lasten 2013      
    Boekjaar   Vorig jaar  
Baten      
           
Bijdragen sponsors 14,15   17,8  
Bijdragen vrienden 5,1   5,65  
Lijfrenten   2,1   2,1  
Schenkingen   250   0  
    -------------   -------------  
    21,6   25,55  
Lasten          
           
Bijdragen voor aankoop kunstobjecten 24,3   22,958    
Boeken 'Katwijk in de Schilderkunst'      
Algemene kosten 643   2,498    
  --------- 24,943 ------------ 25,456  
    -------------   -------------  
Resultaat uit activiteiten -3,343   94  
Rentebaten minus -lasten 0   0  
    -------------   -------------  
Resultaat   -3,343   94  
    ======   ======  
           
Toelichting        
           
Algemeen          
           
De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is op 15 augustus 2001 opgericht.
De stichting heeft ten doel de financiële ondersteuning van de te Katwijk gevestigde
vereniging Genootschap "Oud Katwijk" uitsluitend ten behoeve van het Katwijks Museum.
Op 17 mei 2008 is door de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 toegekend.    
           
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
           
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid. De overige bezittingen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, daarbij
rekening houdend met de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.  
           
Vorderingen   (vorig jaar)      
       
Nog te vorderen van vrienden 300 500      
Nog te vorderen van sponsors 750 1,5      
  -------- --------      
  1,05 2      
Voorziening wegens oninbaarheid 950 1      
  -------- --------      
  100 1      
  ===== =====      
           
Eigen vermogen        
         
Stand begin boekjaar     5,118  
Resultaat boekjaar     -3,343  
        ---------  
Stand einde boekjaar     1,775  
        =====  
           
Bijdragen voor aankoop kunstobjecten      
           
Betaalde bijdragen aan het Genootschap 'Oud Katwijk' voor aankoop kunstwerken:
Schilderij Cote Hollandaise van Alexis Nijs   7,4  
Diverse aankopen     4 Welke?
           
           
Schilderij  Huiswaarts kerende bomschuit en klijnhaalders' van German Grobe 3,9  
Schilderij 'Gezicht op Katwijk' van Willem Anthonie Deventer 9  
        ---------  
Per saldo ten laste van het resultaat   24,3  
        =====  

 

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334