Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum  
           
           
Jaarrekening 2014        
           
           
Balans per 31 december 2014      
      Boekjaar    
Bezittingen        
           
Vorderingen     300    
Liquide middelen   15.759    
      0    
      16.059    
Schulden          
           
Jubileumfonds   10.250    
           
Eigen Vermogen   5.809    
           
      16.059    
           
Staat van Baten & Lasten 2014      
           
Baten          
           
Bijdragen sponsors   13.600    
Bijdragen vrienden   5.800    
Lijfrenten     2.100    
Schenkingen   50    
           
      21.550    
Lasten          
           
Bijdragen voor aankoop kunstobjecten 6.710     24.300
Reservering Jubileumgeschenk 10.000      
Algemene kosten 806     643
      17.516    
           
Resultaat uit activiteiten   4.034    
Rentebaten minus -lasten   0    
           
Resultaat     4.034    
           
           
Toelichting        
           
Algemeen          
           
De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is op 15 augustus 2001 opgericht.
De stichting heeft ten doel de financiële ondersteuning van de te Katwijk gevestigde
vereniging Genootschap "Oud Katwijk" uitsluitend ten behoeve van het Katwijks Museum.
Op 17 mei 2008 is door de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 toegekend.
           
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
           
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid. De overige bezittingen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, daarbij
rekening houdend met de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
           
Vorderingen     (vorig jaar)    
           
       
Nog te vorderen van vrienden 100   300    
Nog te vorderen van sponsors 500   750    
           
  600   1.050    
Voorziening wegens oninbaarheid 300   950    
           
  300   100    
           
Eigen vermogen        
         
Stand begin boekjaar   1.775    
Resultaat boekjaar   4.034    
           
Stand einde boekjaar   5.809    
           
Jubileumfonds        
           
In het kalenderjaar 2016 bestaat de Vereniging "Genootschap Oud Katwijk"
vijftig jaar. De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum heeft zich  
ten doel gesteld om in de jaren 2014, 2015 en 2016 jaarlijks een  
voorziening groot € 10.000,00 te treffen als bijdrage aan een  
representatief jubileumgeschenk.      
Toevoeging ten laste van het resultaat 10.000    
Ontvangen gift   250    
           
Stand einde boekjaar   10.250    
           
Bijdragen voor aankoop kunstobjecten      
           
Betaalde bijdrage aan het Genootschap 'Oud Katwijk'    
voor aankoop kunstwerken:      
Schilderij "Paardenkarren aan het strand " 6.710    
           
           
           

 

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334