STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM  
             
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016  
             
    BALANS 2016      
             
Bezittingen   Boekjaar   Vorig jaar  
             
Vorderingen   350,00   1.500,00  
Liquide middelen   10.342,60   36.013,60  
      10.692,60   37.513,60  
             
Schulden     Boekjaar   Vorig jaar  
             
Jubileumfonds   0,00   21.475,00  
Vooruitontvangen   0,00   350,00  
Eigen Vermogen   10.692,60   15.688,60  
      10.692,60   37.513,60  
             
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016    
             
Baten     Boekjaar   Vorig jaar  
             
Bijdragen sponsors   12.150,00   13.650,00  
Bijdragen Vrienden   5.800,00   5.400,00  
Bijdragen Lijfrenten    2.600,00   2.600,00  
Buitengewone baten   6.750,00   1.225,00  
      27.300,00   22.875,00  
             
Lasten            
             
Donatie kunstobjecten 53.400,00   0,00  
Afschrijving vorderingen 2014 0,00   300,00  
Reservering Jubileumfonds 10.000,00   11.225,00  
Representatiekosten   0,00   540,00  
Bankkosten   79,65   124,11  
Algemene kosten   291,35   805,83  
      63.771,00   12.994,94  
             
Nadelig/Voordelig resultaat 36.471,00   9.880,06  
             
             
Vorderingen :          Sponsor Maritiem Katwijk   250,00  
                                  Vriend G.B. Wildeman   100,00  
             
             
TOELICHTING BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
             
ALGEMEEN          
             
De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is op 15 augustus 2001 
opgericht.            
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de te 
Katwijk gevestigde vereniging Genootschap "Oud Katwijk".  
Op 17 mei 2008 is door de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Be-
ogende Instelling (ANBI) toegekend, met terugwerkende kracht tot  
1 januari 2008.          
             
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling 
van het resultaat.          
             
De vorderingen, overige bezittingen en schulden worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde.        
             
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking 
hebben, daarbij rekening houdend met de hiervoor vermelde waarderings-
grondslagen.          
             
Vorderingen          
      Boekjaar   Vorig jaar  
             
Nog te vorderen van Vrienden 100,00   100,00  
Nog te vorderen van sponsoren 250,00   500,00  
             
      350,00   300,00  
             
Eigen Vermogen          
             
Stand begin boekjaar     15.688,60    
Toevoeging Jubileumfonds   31.475,00    
        47.163,60    
Resultaat boekjaar     -36.471,00    
        10.692,60    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Jubileumfonds          
             
In het kalenderjaar 2016 bestaat de vereniging Genootschap "Oud Katwijk " 
vijftig jaar. De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum heeft zich ten
doel gesteld om in de jaren 2014, 2015 en 2016 jaarlijks een voorziening
groot € 10.000,00 te treffen als een bijdrage aan een representatief  
jubileumgeschenk.          
             
Stand einde kalenderjaar 2015   21.475,00    
Toevoeging ten laste van resultaat 2016 10.000,00    
Stand einde boekjaar 2016   31.475,00    
             
Het saldo is per 31 december 2016  ten gunste van het Eigen Vermogen gebracht.
             
             
Bijdragen voor aankoop kunstobjecten      
             
Cornelis Beelt “Figures and riders"” 28.000,00  
Willy Sluiter “Bomschuiten on the beach” 10.000,00  
Hans von Bartels “Holländische Fischermädchen” 5.000,00  
Kasparus Karsen “A view of the Kerksteeg” 10.400,00  
          53.400,00  
Bijzondere baten          
             
Donatie uit opbrengst liquidatie VVV Katwijk   4.000,00  
Opbrengst Sponsordiner     2.500,00  
Diverse donaties       250,00  
          6.750,00  
             
             
           

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334