STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM
           
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
           
    BALANS 2017    
           
Bezittingen   Boekjaar   Vorig jaar
           
Vorderingen   200,00   350,00
Liquide middelen   12.152,50   10.342,60
      12.352,50   10.692,60
           
Schulden          
           
Eigen Vermogen   12.352,50   10.692,60
      12.352,50   10.692,60
           
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017  
           
Baten     Boekjaar   Vorig jaar
           
Bijdragen sponsors   12.400,00   12.150,00
Bijdragen Vrienden   6.100,00   5.800,00
Bijdragen Lijfrenten   2.300,00   2.600,00
Buitengewone baten   12.770,00   6.750,00
      33.570,00   27.300,00
           
Lasten          
           
Donatie kunstobjecten 31.442,25   53.400,00
Reservering Jubileumfonds 0,00   10.000,00
Bankkosten   86,95   79,65
Algemene kosten   380,90   291,35
      31.910,10   63.771,00
           
Nadelig/Voordelig resultaat 1.659,90   36.471,00
           
           
Vorderingen : Vriend W. Guijt   100,00  
                     Vriend H. Schravenmade 100,00  
           
           
           
           
           
           

 

Bijdragen Vrienden  5.400,00 6.100,00
Bijdragen Lijfrenten  6.100,00 2.300,00
Opbrengst sponsordiner  4.000,00 0,00
Buitengewone baten  4.250,00 12.770,00   30.900,00 33.570,00      
Lasten           
Donatie kunstobjecten  960,00 31.442,25
Afboeking vordering  100,00 0,00
Kosten sponsordiner  1.636,39 0,00
Bankkosten  110,32 86,95
Algemene kosten  118,70 380,90   2.925,41 31.910,10      
Nadelig/Voordelig resultaat  27.974,59 1.659,90                        

 

TOELICHTING BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
             
               
ALGEMEEN
             
               
De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is op 15 augustus 2001
             
opgericht.
             
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de te
             
Katwijk gevestigde vereniging Genootschap "Oud Katwijk".
             
Op 17 mei 2008 is door de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Be-
             
ogende Instelling (ANBI) toegekend, met terugwerkende kracht tot
             
1 januari 2008.
             
               
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling
             
van het resultaat.
             
               
De vorderingen, overige bezittingen en schulden worden gewaardeerd
             
tegen de nominale waarde.
             
               
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking
             
hebben, daarbij rekening houdend met de hiervoor vermelde waarderings-
             
grondslagen.
             
               
Vorderingen
             
     
Boekjaar
 
Vorig jaar
   
               
Nog te vorderen van Vrienden
    200,00   100,00    
Nog te vorderen van sponsoren
    0,00   250,00    
               
      200,00   350,00    
               
Eigen Vermogen
             
               
Stand begin boekjaar
      10.692,60      
Voordelig resultaat boekjaar
      1.659,90      
Stand per 31 december 2017
      12.352,50      
               
               
               
Bijdragen voor aankoop kunstobjecten
             
               
Ab Overdam
 
"Het gele paadje"
    5.000,00    
Leon Holmes
 
"Cloud shadows"
    2.400,00    
Nicolai Kraneis
 
"Boats, water windmill"
    790,00    
J.A. Kruseman Jansz
 
"Dames en Herenportret"
    2.709,00    
Gregor von Bochmann
 
"Werklieden met paard en wagen"
    18.060,00    
C.J. Pabst
 
"Andreaskerk te Katwijk"
    580,50    
Willy Sluiter
 
"Vissers in winterlandschap
    1.902,75    
          31.442,25    
               
Bijzondere baten
             
               
Fonds "Verhees zonder Kees"
        10.320,00    
Legaat Jongeneel
        2.000,00    
Diverse donaties
        450,00    
          12.770,00    
               
               
               

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334