STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM
           
             
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
           
             
   
BALANS 2019
       
             
Bezittingen     Boekjaar   Vorig jaar  
             
Vorderingen     1.500,00   100,00  
Liquide middelen     29.034,10   40.127,09  
      30.534,10   40.227,09  
             
Schulden            
             
Eigen Vermogen     30.534,10   40.227,09  
      30.534,10   40.227,09  
             
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
         
             
Baten     Boekjaar   Vorig jaar  
             
Bijdragen sponsors     11.750,00   11.150,00  
Bijdragen Vrienden     5.900,00   5.300,00  
Bijdragen Lijfrenten     6.300,00   6.100,00  
Opbrengst sponsordiner
    0,00   4.000,00  
Buitengewone baten     2.315,00   4.250,00  
      26.265,00   30.800,00  
             
Lasten            
             
Donatie kunstobjecten
    34.694,30   960,00  
Afboeking vordering     100,00   100,00  
Kosten sponsordiner     0,00   1.636,39  
Bankkosten     0,00   110,32  
Algemene kosten     1.163,69   118,70  
      35.957,99   2.925,41  
             
Nadelig/Voordelig resultaat
    9.692,99   27.874,59  
             
 

 

TOELICHTING BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
         
           
ALGEMEEN          
           
De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is op 15 augustus 2001
         
opgericht.          
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de te
         
Katwijk gevestigde vereniging Genootschap "Oud Katwijk".
         
Op 17 mei 2008 is door de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Be-
         
ogende Instelling (ANBI) toegekend, met terugwerkende kracht tot
         
1 januari 2008.          
           
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling
         
van het resultaat.          
           
De vorderingen, overige bezittingen en schulden worden gewaardeerd
         
tegen de nominale waarde.          
           
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking
         
hebben, daarbij rekening houdend met de hiervoor vermelde waarderings-
         
grondslagen.          
           
Vorderingen          
      Boekjaar   Vorig jaar
           
Nog te vorderen van Vrienden
    300,00   100,00
Nog te vorderen van Lijfrenten
    200,00    
Nog te vorderen van Sponsors
    1.000,00    
      1.500,00    
Eigen Vermogen          
           
Stand begin boekjaar     40.227,09    
Voordelig resultaat boekjaar
    -9.692,99    
Stand per 31 december 2018
    30.534,10    
           
           
           
Bijdragen voor aankoop kunstobjecten
         
           
B.J. Blommers     28.000,00    
Tekening Max Liebermann     6.694,30    
      34.694,30    
           
Bijzondere baten          
           
Schenking Lion's Club Katwijk
    1.000,00    
Diverse giften/schenkingen     1.315,00    
           
      2.315,00    
           
           
           
           
           

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334